EST

Ettevõttest

Meie loome heaolu

Mistahes ettevõtte sisuks on inimesed, kes on selle ettevõttega vabatahtlikult liitunud ühiste eesmärkide saavutamiseks. Oma töötajatesse hoolivalt suhtumine on esimene samm sotsiaalse vastutuse ja heaolu poole. Eetiline ja aus suhe töötajate, äri- ja looduskeskkonnaga ning seaduskuulekus on sotsiaalselt vastutava ettevõtte omadused, mis lõpptulemusena on ka äriliselt kasulikud. Toodame tarbijale tervislike ja maitsvaid tooteid jätkusuutlikult ning eetiliselt, mis edendab inimeste ja loomade heaolu ning vähendab keskkonnamõjusid.

1. Inimeste heaolu

Töötajad
Me hoolitseme oma inimeste eest ja pakume kõikidele võrdseid võimalusi edu saavutamiseks. Oluline on töötajate ja juhtide vastastikune austus, töötajatele tööohutuse ja töötervishoiu tagamine, ülesannete jagamine ja ülesannete täitmiseks vahendite leidmine, töötajate heaolu tagamine, ühistunde loomine, et töötatakse oma tegevusala parimas ettevõttes.

Partnerid
Me suhtume oma tarnijatesse ja partneritesse avatult ja õiglaselt ning ootame samasugust suhtumist vastu. Meie ettevõtte ja partnerite tegevus on nõuetele vastav ja finantsiliselt stabiilne.

Meie eesmärk on pikaajaline ja säästlik areng koostöös kohalike põllumeeste ja loomakasvatajatega. Seda tagavad kohalike olude tundmine, lisaväärtuste loomine, õiglased kokkulepped ja hinna ning kvaliteedi tasakaal.

Tarbijad
Meie tooted on ohutud ja toodetud järgides kõrgeid tehnoloogilisi nõudmisi, lihatooted on maitsvad ja igale sihtrühmale sobivad. Me arendame ja toodame tooteid, mis on tervislikud ja toitvad. Oluline on valikute tegemine tootearenduses kasutades vähem lisaaineid, soola, rasva ning jagades enam teavet toodete koostise kohta. Korraldame toodete kvaliteedi pidevat monitooringut, mittekvaliteetse toodangu viimine miinimumini ja kaebuste vähendamine.

2. Kasvatatavate loomade heaolu
Vanade farmide renoveerimisel ja uute ehitamisel tuleb tagada kasvatatavate loomade heaolu, kasutades parimaid tehnoloogiaid ja parimaid tavasid oma igapäevases tegevuses. Samuti loomadele parimate transpordi tingimuste loomine ja transpordiaja optimeerimine. Tingimused tapamajades on ühetaolised kõikides HKScan kontserni ettevõtetes.

Kanname hoolt, et kõikide meie lepingupartnerite loomade kasvutingimused on sama heal tasemel, kui meie enda farmides, selleks edastame oma teadmust kontraktoritele ja aitame arendada kohalikku seakasvatust oma eksperthinnangu andmisega farmidele. Meie eesmärgiks on välja töötada märk „Sertifitseeritud partner“. Kasutame sõltumatuid eksperte puuduste väljatoomiseks ja seeläbi oma tegevuse parendamine ning avalikult puudustest ja edusammudest rääkimine. Oluline on, et ühesugused nõuded kehtivad nii partneritele kui oma tootmisele ja nende täitmiste jälgimine välisaudiitorite poolt.

3. Keskkonnahoid
Meie eesmärk on arendada ja täiustada oma tootmisprotsesse, et vähendada meie tootmise eripärast tingitud keskkonnamõjusid. Oluline on kogu tarneahela vaade tootmisele, keskkonnamõjude hindamine, transpordi kasutamise hindamine, taastuvenergia kasutamist vähendamaks CO2 koguseid. Vähendama tootmisprotsessis vee kasutamist, mille läbi väheneb ka heitvete hulk, jälgida jäätmete tekkimist ja nende vähendamist ning pöörata erilist tähelepanu pakenditele.
Toetudes oma kogemustele ja teadmusele saame jagada partneritele juhised ja kindlaid kriteeriume, mis on samaväärsed meiega ja mis aitavad keskkonnamõjude vähendamist tootmises.
Meie eesmärgiks on jätkuvalt vähendada valmistoodangu jääke nii kaubanduskettides kui ka lõpptarbija juures, kasutades paremaid pakendeid, jälgides külmaahelat ja seeläbi toodete värskust.