Riskianalüüs

Maag Eesti AS
Rakvere tootmisüksus, Roodevälja, Rakvere vald, Lääne-Virumaa

Detsember 2022 koostatud riskianalüüsi kokkuvõte

Maag Eesti AS Rakvere tootmisüksus asub Lääne-Viru Maakonnas, Rakvere vallas, Roodevälja külas.
Maag Eesti AS Rakvere tootmisüksus (edaspidi Rakvere tootmisüksus) tegeleb liha töötlemise ja säilitamisega, k.a tapamajade tegevus.
Rakvere tootmisüksuses kasutatavad ohtlikud ained: Ammoniaak, põlevkiviõli.
Tootmises kasutatakse jahutus- ja külmseadmete tööks ohtlikku kemikaali ammoniaaki, mille korral on Rakvere tootmisüksus B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte.
Ettevõttel on koostatud kemikaaliseaduse alusel nõutavad dokumendid ja omab vastavat tegevusluba.
Võimalik elanikkonda ohustav õnnetus võib aset leida inimlikust hooletusest või tehnilisest rikkest ammoniaagi laadimisel või hooldustööde käigus mõnest mahutist, torustikust või ühendustest.

RISKIANALÜÜSI TULEMUSED
Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt on olulisema prioriteediga ammoniaagi õnnetusjuhtumid, mille ennetamiseks on kogu süsteemi korrasolek, nõuetekohastest protseduurireeglitest kinnipidamine ning väiksemate õnnetusjuhtumite korral kiire ja oskuslik tegutsemine.

AMMONIAAGI OHTLIKUD OMADUSED JA VÕIMALIKUD ÕNNETUSED
Ammoniaak on normaaltingimustel värvitu, iseloomuliku terava lõhnaga (nuuskpiirituse lõhnaline) söövitav ja mürgine gaas, mis lahustub ülihästi vees.
Võimalikud õnnetused ja nendest tekkivad ohtlikud väljundid tehases on:
Ammoniaagi lekked väliskeskkonda

Mürgise ammoniaagi pilve teke.
Lekke korral ammoniaak aurustub ja tekitab õhuniiskusega kokkupuutel õhust raskema gaasipilve, mis soojenedes tõuseb aeglaselt kõrgemale. Olenevalt lekkinud ammoniaagi kogusest, tuule suunast ja tuule kiirusest võib ammoniaagipilv levida ka tootmisterritooriumist väljapoole.
Raskeimate tagajärgedega õnnetus ehk ammoniaagi mahuti avariilise lekke korral, levib ammoniaagipilv kuni 1000 m kaugusele.
Käitlemisega kaasnevad riskid ja arvutuslik maksimaalne ohuala
Mürgise ammoniaagipilve levik – maksimaalne ohuala 1000 m

Mõju tervisele
Ärritab tugevasti silmi ja hingamisteid. Põhjustab pisaravoolust, nina-kurguvalu, köha, hingamisraskust, valu rindkeres. Suuremate kontsentratsioonide korral raske hingamisteede ja kopsude kahjustus, s.h kopsuturse, võimalik on äkksurm. Niiskusega reageerides tekib söövitav ammooniumhüdroksiid, mis kahjustab silmi ja nahka.
Tegutsemine
Väljas viibides liikuda risti tuulesuunaga ohualast kaugemale. Varjuda kinnistesse ruumidesse. Ruumides sulgeda kõik uksed, aknad ja ventilatsiooniavad. Katta kinni hingamisteed, võimalusel niiske riidega.
Esmaabi
Kannatanud toimetada mittesaastunud alale värske õhu kätte, eemaldada saastunud riided, loputada nahka ja silmi jooksva veega 20-30 minutit. Hingamisraskuste korral manustada hapnikku. Tagada rahu ja soojus. Kuna sümptomid võivad avalduda hiljem, vajavad kannatanud kindlasti hospitaliseerimist!

TEAVITAMINE ÕNNETUSE OHU KORRAL
Võimaliku õnnetuse korral teavitatakse ohualas olevaid ettevõtteid ja inimesi koostöös Päästeametiga massiteabevahendites ning käivitatakse ka elektriline teavitussireen.
KUIDAS TOIMIDA ÕNNETUSE KORRAL
Saades juhtunust teada, kuuldes häiresireeni, tundes ammoniaagi lõhna (nuuskpiiritus), käituge järgnevalt:

  • jääge siseruumidesse, kui viibite tänaval, varjuge lähimasse hoonesse ja minge alumisele korrusele ning kaitske ennast mürgiste gaaside eest. Hoidke eemale akendest;
  • saades teada juhtunust, teavita sellest ka naabreid;
  • sulgege aknad, uksed, tuulutusavad ning lülitage ventilatsiooniseadmed välja;
  • ärge kasutage asjatult telefoni;
  • kuulake Vikerraadiot 104,7 MHz, vaadake Eesti Televisiooni ja järgige edasisi juhiseid. Lisainfot küsige Päästeala infotelefonilt 1542;
  • järgige õnnetuse korral päästekeskuse poolt antavaid täiendavaid käitumisjuhiseid.

TÄIENDAV INFO OHUTUSMEETMETE KOHTA

telefon: +372 56994854

e-post: lembit.kalda@hkscan.com