Teave ohutusabinõude ja õnnetuste kohta

Käitleja nimi: Maag Eesti AS
Käitise nimi: Rakvere tootmisüksus
Käitise aadress: Roodevälja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa
Ohutusabinõude kohta saab täiendavat teavet:
Tootmise ohutusjuhi telefonil +372 56994854

Maag Eesti AS, Rakvere tootmisüksus on kemikaalide käitlemisest tulenevalt B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Pädevatele asutustele on esitatud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid. Ettevõtte tegevusalaks on liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamaja tegevus.
Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäeva kohta on võimalik leida
Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted
ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet rescue@rescue.ee
üldtelefon: 628 2000) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet info@ttja.ee
üldtelefon: 667 2000).

Suurõnnetust põhjustada võivad ained:
AMMONIAAK
Ohupiktogrammid:

Ammoniaak (NH3) on terava ärritava (nuuskpiirituse) lõhnaga värvitu, sööbiv, õhust kergem gaas, mis lahustub väga hästi vees. Atmosfääris moodustab külma valge udupilve, mis püsib maapinnal. Soojenedes tõuseb ammoniaagi gaasipilv üles. Ammoniaak on mürgine kemikaal, mille mürgised omadused seisnevad järgmiselt:
Naha ja limaskesta ärritus. Tugev mürgitus võib paralüseerida hingamiseteed ja silmad. Võib tekkida valu silmades ja rinnas. Lämbumistunne, südamekloppimine, arütmia. Võivad esineda krambid, kopsutursed, psüühikahäired. Põhimõju väljendub ägedas lokaalses toimes, kuid võivad esineda ka rasked organismi üldhäired. Naha ulatusliku põletuse puhul- šokiseisund ja neerude puudulikkuse arenemine. Niiskusega reageerides tekkib söövitav ammooniumhüdroksiid, mis kahjustab silmi ja nahka. Suuremate kontsentratsioonide korral raske hingamisteede ja kopsude kahjustus, s.h kopsuturse, võimalik ka äkksurm.

VEDELGAAS LPG
Ohupiktogrammid:

Vedelgaasi koostisse kuuluvad propaan ja butaan on värvitud, lõhnatud ja väga tuleohtlikud.
Lekkiv vedelgaasi aurufaas võib moodustada kokkupuutel ümbritseva õhuga süttimisohtliku segu ning viia tulekahju või plahvatuseni. Seetõttu on vedelgaasile lisatud lõhnaainet, mis võimaldab lekkeid lihtsamalt tuvastada.
Vedelgaas süttib ainult sel juhul, kui see on õhuga teatud kontsentratsioonilses vahekorras ehk kui gaasisisaldus vedelgaasi ja õhu segus on alumise ja ülemise süttimispiiri vahel. Samuti on süttimiseks vajalik kokkupuude oksüdandiga ja süttimisallika olemasolu.

PÕLEVKIVIÕLI
Ohupiktogrammid:

Võimalikku lekke korral mahutist voolab põlevkiviõli vallialale ning keskkonda ei satu. Võimaliku süttimise korral tekib vallialapõleng, mille põlengu ulatus on piiratud valliala mõõtmetega. Soojuskiirguse ohuala ei mõjuta vedelgaasi ega ka ammoniaagi mahuteid/ressiivereid.
Suurõnnetuse ohu laad, stsenaariumid ja võimalik mõju:
Ammoniaak – Tulenevalt tuvastatud ohustsenaariumitest, on võimalikuks ümbruskonda kõige enam ohustavaks sündmuseks ammoniaagileke välimisest ammoniaagiressiiverist (ammoniaagi pilve tekkimine ja levik), kuivõrd see on ainus hoonest väljaspool asuv ammoniaagimahuti. Ressiiver ei ole mõeldud ammoniaagi hoidmiseks, vaid ainult selle maha laadimiseks, pärast mida pumbatakse ammoniaak kohe edasi ning ressiiver jääb tühjaks. Teoreetiliselt võib aga laadimise lõppedes olla 8 m3-s mahutis 4m3 ammoniaaki. Arvestades korralduslikke meetmeid (koolitatud autojuht ja vastuvõtupersonal, liikumiskiiruse piirangud jne) ning ehituslikke meetmeid (ressiiver asub eraldatud aias ning omakorda aia välispiirist paari meetri kaugusel), siis on väga väike tõenäosus ressiiveri füüsiliseks kahjustamiseks.
Vedelgaas LPG – Tulenevalt tuvastatud ohustsenaariumitest, on vedelgaasi käitlemisega ümbruskonda kõige enam ohustavaks järgmised sündmused:
• LPG veoki sattumine territooriumil avariisse, mille tagajärjel voolab maha kütus ning süttib ja põhjustab tulekahju.
• LPG mahuti sattumine soojuskiirguse mõjutsooni, nt avarii tulemusel, mille tulemusel võib tekkida tulekahju.

Ammoniaagiõnnetuse ohualad:

Avalikkuse teavitamine ohust:
Ohualasse jäävad naaberettevõtted:
Rakvere Betoon OÜ, Roodevälja Terminal OÜ, Swetrak AS, Kevili OÜ, Raktoom.
• Ohuolukorrast teavitatakse Rakvere tootmisüksuse ammoniaagihäire sireeniga.
• Teave õnnetusest edastatakse telefoni teel Päästeametile, Keskkonnaametile, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kohalikule omavalitsusele ja ohualasse jäävatele naaberettevõtetele.
• Esimesel võimalusel edastatakse teave ettevõtte kodulehel http://www.rakverelk.ee
Käitumisjuhised ammoniaagiõnnetuse korral:
• Väljas viibides liigu ohualast eemale risti tuule suunaga, võimalusel varju kinniste uste ja akendega ruumi.
• Siseruumides viibides sulgeda uksed ja aknad, samuti tuulutusavad ja ventilatsioon.
• Autos viibides sulgeda uksed ja aknad, lülitada välja ventilatsioon ning liikuda ohualast eemale.
• Katta kinni hingamisteed, võimalusel niiske riidega.
• Teavitage hädaolukorrast lähedal asuvaid inimesi ning võimalusel abistage hätta sattunuid.
• Häirekeskusesse 112 helista vaid tõsise vajaduse korral, et mitte takistada tegelike abivajajate hädaabikõnesid.
Esmaabi:
Kannatanud toimetada mittesaastunud alale värske õhu kätte, eemaldada saastunud riided, loputada nahka ja silmi jooksva veega 20-30 minutit. Hingamisraskuste korral manustada hapnikku. Tagada rahu ja soojus. Kuna sümptomid võivad avalduda hiljem, vajavad kannatanud kindlasti hospitaliseerimist!

Maag Eesti AS, Rakvere tootmisüksus teeb koostööd Päästeametiga tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi. Õnnetuse korral tuleb järgida kõiki päästeasutuse antud juhiseid.

Ettevõtte ammoniaagihäire sireen:

• AMMONIAAGIHÄIRE
Ühe minuti pikkune tõusev ja langev heli.
30 sekundilise pausi järel korratakse seda kolm korda.
• AMMONIAAGIHÄIRE LÕPP
Ühtlane ühe minuti pikkune heli.
Edastatakse üks kord.
• TESTSIREEN
Ühtlane pidev heli üld-pikkusega kuni 7 sekundit.
Sireeni testitakse häiresüsteemi pideva korrasoleku tagamise kontrolliks.
Sireeni testimise korral tehakse seda kord kvartalis neljapäeviti, ajavahemikul kella 11.00 kuni 11.15